Zakładanie spółek
Likwidacja spółki
Przekształcenie spółki
Łączenie spółek
Podział spółek

Krajowy Rejestr Sądowy
Czym jest KRS
Prowadzenie firmy w Polsce

Rodzaje firm
Spółka jawna
Spólka partnerska
Spółka komandytowa
Spółka komandytowo-akcyjna
Spółka z o.o.
Spółka akcyjna
Spółka europejska

Inne
Odpisy z KRS
Ustawa o KRS


Łączenie spółek z o.o., akcyjnych, połączenie spółek kapitałowych i osobowych

Łączenie się spółek polega na przeniesieniu całego majątku jednej spółki na inną spółkę. Kodeks spółek handlowych określa jakie spółki można łączyć i w jaki sposób. Łączenie może nastąpić poprzez przeniesienie całego majątku jednej spółki (przejmowanej) na inną spółkę (przejmującą) lub poprzez zawiązanie nowej spółki kapitałowej tzn. spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub akcyjnej, na którą przechodzi majątek wszystkich łączących się spółek.

Łączyć się ze mogą:
- spółki kapitałowe między sobą,
- spółki kapitałowe z osobowymi (spółka osobowa nie może być spółką przejmującą lub nowo powstałą),
- spółka kapitałowa ze spółką zagraniczną,
- spółka komandytowo - akcyjna ze spółką zagraniczną (spółka komandytowo - akcyjna nie może być spółką przejmującą lub nowo powstałą),
- spółki osobowe mogą łączyć ze sobą tylko poprzez zawiązanie nowej spółki kapitałowej.

Nie mogą łączyć się spółki w upadłości ani spółki „w likwidacji”, które rozpoczęły podział majątku.

Łączenie się spółek rozpoczyna się od sporządzenia planu połączenia w formie pisemnej. Plan połączenia skłąda się do sadu rejestrowego nie później niż na miesiąc przez datą zgromadzenia wspólników lub walnego zgromadzenia, na którym ma być podjęta uchwała o połączeniu. Sąd wyznacza biegłego rewidenta, który bada plan w zakresie poprawności i rzetelności. Biegły sporządza swoją opinię na piśmie i dostarcza do sądu.

Do planu połączenia należy dołączyć sporządzenie przez zarząd każdej z łączących się spółek sprawozdania, które zawiera uzasadnienie połączenia i jego podstawy prawne. Po zapoznaniu się udziałowców z planami połączenia spółek zarządy łączących spółek zwołują zgromadzenia wspólników. Na zgromadzeniach wspólników spółek należy podjąć uchwały o połączeniu. Uchwały muszą być podjęta większością trzech czwartych głosów reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego. Zarządy łączących się spółek składają wnioski do rejestru sądowego.

Oprócz łączenia i zakładania spółek świadczymy także inne usługi związane z działalnościa spółek m.in.: podział spółek, przekształcanie spółki, likwidacja spółek, i inne.

Kontakt

Łączenie spółek Katowice
ul. Sławka 5
40-833 Katowice
tel. 795-600-197
e-mail spolka@krs.katowice.pl

Copyright © 2006 by rejestracja spółki z o.o., założenie spółki z o.o., zakładanie spółki z o.o.. Wszelkie prawa zastrzeżone